ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ БІБЛІЄАНТРОПОНІМА МАРІЯ

Автор(и)

  • Роксолана ЯЦКІВ

Ключові слова:

Біблія, лінгвокультурологічний аспект, біблійний онім, біблієантропонім, Марія

Анотація

У статті здійснено спробу розглянути біблійні антропоніми в лінгвокультурологічному аспекті. З’ясовано, що лінгвокультурологічний аналіз онімів Святого Письма сприяє вивченню духовних, національно-культурних, ментальних цінностей народу, виявляє органічні взаємозв’язки мови та культури. На основі спостережень за процесом входження біблієантропоніма Марія в систему найуживаніших українських жіночих власних особових імен доведено вагомість імені як найстійкішого факту культури й однієї з найважливіших її засад.

Посилання

Аверинцев С. Софія – Логос : Словник / Сергій Аверинцев ; упор. та передм. К. Сігов. – 2-е вид. – К. : Дух і Літера, 2004. – 640 с.

Белей Л. До питання про християнізацію іменника українців / Любомир Белей // Наукові записки. – Вип. 37. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – С. 5 – 8.

Браїлко Ю. Конфесійні оніми як засіб зображення сакрального і профанного світів у поезії Миколи Руденка / Юлія Іванівна Браїлко // Культурологія. Філологія. Музикознавство. – № 1. – 2013. – С. 86 – 91.

Грановская Л. Словарь имен и крылатых выражений из Библии / Л.М. Грановская. – М. : ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 288 с.

Котович В. Духовні засади особового імені / Віра Котович // Духовне виховання майбутніх учителів початкових класів у контексті реформування системи освіти України щодо Болонського процесу. – Дрогобич : Посвіт. – С. 115 – 121.

Мацьків П. Концептосфера Бог в українському мовному просторі : [монографія] / Петро Мацьків. – Дрогобич : Коло, 2007. – 332 с.

Морошкин М.Я. Славянский именослов или собрание славянских личных имëн в алфавитном порядке / М.Я. Морошкин. – СПб., 1867. – 213 с.

Самчук Улас. Марія / Улас Самчук. – Львів : Піраміда, 2006. – 204 с.

Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів / [авт.-укл. К. Костів]. – К., 1995. – 429 с. – (Репрнт).

Соколова А. Біблійний ономастикон у поетичному ідіолекті Тараса Шевченка / А. Соколова // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Вип. 1. – 2014. – С. 361 – 364.

Скрипник Л., Дзятківська М. Власні імена людей / Л.Г. Скрипник, Н.П. Дзятківська. – К. : Наукова думка, 1996. – 335 с.

Тимошик Г. Біблієантропоніми Авраам – Сара, Йосип – Марія : особливості рецепції в координатах українського мовнокультурного виміру / Галина Тимошик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 52. – 2011. – С. 142 – 163.

Трійняк І. Словник українських імен / І.І. Трійняк. – К. : «Довіра», 2005. – 509 с.

Фаріон І. Проблема онтологічної природи антропоніма / Ірина Фаріон // Наукові записки Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. І. – С. 52 – 55.

Фаріон І. Когнітивний аспект антропонімної лексики / Ірина Фаріон // Українська історична та діалектна лексика : зб. наук. праць. – Випуск 4. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – С. 336 – 342.

Флоренський П. Имена / П.А. Флоренский // Опыты. Литературно-философский ежегодник. – М., 1990. – С. 380 – 398.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-10