ГАЛИЧИНА ХІV СТОЛІТТЯ: ПРИНЦИПИ НОМІНАЦІЇ ПОСЕЛЕНЬ ОПІЛЛЯ ТА БОЙКІВЩИНИ

Автор(и)

  • Віра КОТОВИЧ

Ключові слова:

Галичина, Опілля, Бойківщина, ойконім, слов’янська автохтонна особова власна назва, принцип номінації

Анотація

У статті проаналізовано ойконіми історико-етнографічних земель Галичини – Опілля та Бойківщини, – уперше засвідчених в історичних документах ХІV ст. Розглянуто чотири групи ойконімів – архаїчні посесивні утворення на -*jь, відпатронімні назви поселень на -ичі, присвійні деривати з суфіксом -ів та відмікротопонімні (відапелятивні) ойконіми. З’ясовано, що заснування та номінація практично всіх ойконімів, уперше зафіксованих документами ХІ ст., здійснювалася набагато раніше – ще в княжий період. Доведено, що на час пізнього середньовіччя топонімійна система Галицької землі була вже повністю сформована.

Посилання

Богдан Ф. Словник українських прізвищ у Канаді / Ф. Богдан. – Вінніпег, Ванкувер : Накладом Ономастичної комісії УВАН і Канадського Назвознавчого Інституту, 1974. – 240 с.

Бучко Г., Бучко Д. Історична та сучасна українська ономастика : Вибрані праці / Ганна Бучко, Дмитро Бучко. – Чернівці : «Букрек», 2013. – 456 с.

Бучко Д.Г. Походження назв населених пунктів Покуття / Д.Г. Бучко. – Львів : Світ, 1990. – 143 с.

Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии / С.Б. Веселовский. – М. : Наука, 1974. – 382 с.

Волянюк І.О. Становлення і розвиток ойконімії Північної Тернопільщини ХІІ – ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Волянюк Інна Оверківна ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – 19 с.

Габорак М.М. Семантико-словотвірні типи ойконімів Прикарпаття (XII – XX ст.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Габорак Мирослав Михайлович ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 1999. – 17 с.

Гинкен Г.Г. Древнейшие русские двуосновные личные имена и их уменьшительные / Г.Г. Гинкен // Живая старина. – Вып. 4. – 1893. – 160 с.

Грінченко Б. Словарь української мови / Б. Грінченко // Зібр. ред. журн. «Киевская старина». Надр. з вид. 1907 – 1909 рр., фотомех. способом. – К. : Вид-во АН УРСР, 1958 – 1959. – Т. 1 – 4.

Демчук М.О. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців XIV – XVIIІ ст. / М.О. Демчук. – К. : Наукова думка, 1988. – 172 с.

Дзендзелівський Й.О. Програма для збирання матеріалів до лексичного атласу української мови / Й.О. Дзендзелівський. – К. : Наукова думка, 1987. – 24 с.

Етимологічний словник української мови. – К. : Наукова думка, 1982. – Т. І.

Илчев С. Речник на личните и фамилни имена у българите / С. Илчев. – София : Изд-во на Българската Академия на науките, 1969. – 230 с.

Котович В. Походження назв населених пунктів Опілля / Віра Котович. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 155 с.

Купчинський О.А. Найдавніші слов’янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень (Географічні назви на -ичі) / О.А. Купчинський. – К. : Наукова думка, 1981. – 251 с.

Лучик В.В. Етимологічний словник топонімів України / В.В. Лучик ; відп. ред. В.Г. Скляренко. – К. : ВЦ «Академія», 2014. – 544 с.

Марусенко Т.А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов) / Т.А. Марусенко // Полесье. – М. : Наука, 1968. – С. 206 – 255.

Морошкин М.Я. Славянский именослов или собрание славянских личных имëн в алфавитном порядке / М.Я. Морошкин. – Спб., 1867. – 213 с.

Никончук М.В. Матеріали до лексичного атласу української мови : Правобережне Полісся / М.В. Никончук. – К. : Наукова думка, 1979.

Пачичъ И. Именословъ или речникъ личны имена разны народа славенски / И. Пачичъ. – Будим : Миловукъ, 1828. – 114 с.

Питання топоніміки та ономастики // Матеріали I Республіканської наради з питань топоніміки та ономастики. – К. : Вища школа, 1962. – 268 с.

Роспонд С. Структура и стратиграфия древнерусских топонимов / С. Роспонд // Восточнославянская ономастика. – М. : Наука, 1972. – С. 9 – 89.

Сіреджук П. Джерела до вивчення історії виникнення міст Галицької землі в XV – XVII ст. / П. Сіреджук // Архіви України. – № 1. – 1968. – С. 104 – 116.

Скрипник Л.Г., Дзятківська М.П. Власні імена людей / Л.Г. Скрипник, Н.П. Дзятківська. – К. : Наукова думка, 1996. – 335 с.

Словник староукраїнської мови XIV – XV ст. – К. : Наукова думка, 1977 – 1978. – Т. 1 – 2.

Словник української мови. – К. : Наукова думка, 1970 – 1980. – Т. 1 – 11.

Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имён / Н.М. Тупиков // Записки отделения русской и славянской археологии русского археологического общества. – Спб., 1903. – Т. 6. – 857 с.

Худаш М. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (відапелятивні утворення) / Михайло Худаш. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. – 452 с.

Худаш М. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (утворення від відапелятивних антропонімів) / Михайло Худаш. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004. – 536 с.

Худаш М.Л., Демчук М.О. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення) / М.Л. Худаш, М.О. Демчук. – К. : Наукова думка, 1991. – 268 с.

Худаш М.Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (Утворення від слов’янських автохтонних відкомпозитних скорочених особових власних назв) / М.Л. Худаш. – К. : Наукова думка, 1995. – 362 с.

Черняхівська Є.М. Топонімія Львівщини : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Є.М. Черняхівська. – Львів, 1966.

Яцій В.О. Ойконімія Івано-Франківської області [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Василь Олександрович Яцій ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2009. – 18 с.

Akta grodzkie i ziemskie czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie. – Lwów, 1868 – 1935. – T. 1 – 25.

Hrabec S. Nazwy geograficzne Huculszczyzny. (Pr. onomast.; № 2) / S. Hrabec. – Krakow, 1950.

Księga ławnicza (przemyska) / wyd J. Smołka, Z. Tymińska. – Przemyśl, 1936. – Т. І – ІІ.

Malec M. Staropolskie skrocone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych / M. Malec. – Wroclaw etc. : Wydawnictwo PAN, 1982.

Matricularum Regni Polonia Summaria. – Warszawa, 1907 – 1908. – Pars 1 – 3 ; 1910 – 1915. – Pars 4/1-3 ; 1919. – Pars 5/1-2.

Prochaska A. Materjały archiwalne wyjęte glownie z Metryki Litewskiej od 1343 do 1607 roku / A. Prochaska. – Lwów, 1890.

Rospond S. Słowianskie nazwy miescowe z sufiksem -ьsk / S. Rospond // Komitet Jezykoznawczy PAN : Prace onomastyczne. – Nr. 11. – Wrocław etc., 1969.

Rudnyckyj J. Nazwy geograficzne Bojkowszczyzny / J. Rudnyckyj // Rozprawy z onomastyki słowiańskiej. – Lwow, 1939. – T. 1.

Słownik staropolskich nazw osobowych / pod red. i ze watepem W. Taszyckiego. – Wroclaw etc., 1965 – 1985. – T. 1 – 7.

Stieber Z. Toponomastyka Łemkowszczyzny. – Cz. 1. Nazwy miejscowosci / Z. Stieber ; Lódzkie T-wo Naukowe. Wudz. I., Nr. 3. – Lódz, 1948.

Svoboda J. Staročeská osobni jména a naše prijmeni / J. Svoboda. – Praha : Nakladatelstvi ČSAN, 1964. – 318 s.

Zaleski J. Nazwy miejscowe Tarnopolszczyzny / J. Zaleski // Prace onomastyczne 31. – Wrocław etc., 1987. – 198 s.

Zbiór dokumentów małopolskich. – Wrocław etc., 1965 – 1976. – Cz. 1 – 8. 46. Źródła dźiejowe. – T. XVIII, cz. 1. – Warzsawa, 1902.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-10