ХТО ТАКІ ГЕРОЇНІ РОМАНУ? (БАЗОВІ ТИПИ ЖІНОЧИХ ПЕРСОНАЖІВ АНГЛОМОВНОГО РОМАНУ ХVІІІ–ХХІ СТ.: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.49.27

Ключові слова:

жіночий образ, рожева героїня, героїня-негідниця, асертивна героїня, гендер, соціо-психологічний тип.

Анотація

У статті досліджено основні типи провідних жіночих персонажів, зображених в англійському романі XVIII–XXI ст. століть. Зміни в часі позначені зміною культурних цінностей і соціальних ролей у суспільстві. Жінки активно заявляли про свої наміри ліквідувати дискримінацію та зрівнятися в правах із чоловіками. Зростання соціально-психологічного статусу жінки в англомовному суспільстві активізувало увагу як письменників, так і читачів до нового типу персонажів у літературі. Незважаючи на великий інтерес науковців до гендерної репрезентації головних героїв романів, їхні соціально-психологічні типи та мовні особливості в спеціальній літературі висвітлені недостатньо. Завданням нашого дослідження є розкриття сутнісних характеристик та визначення основних типів жіночих героїнь, представлених у англійському романі XVIII–XXI ст. У статті простежено систему трьох антропоцентрів тогочасних романів, уточнено зміст поняття «персонаж», з’ясовано три типи головних жіночих героїнь та виділено суттєві характеристики кожного з них. Відомі літературні персонажі-жінки близькі чи незрозумілі читачам не лише завдяки своїм позитивним рисам, а й іншим особистісним характеристикам, як-от хоробрість, зухвалість, хитрість, лукавство тощо. Ми стверджуємо, що три основні літературні жіночі типи англійської літератури («рожевий», «злий» і «напористий», за D. Rampton) подорожують у часі, тобто перенесені від образів жінок, які жили багато років тому, у сучасний світ. Читачам досить легко, як показують автори романів, впізнати та ідентифікувати їх за вербальною та невербальною поведінкою. Перспективами дослідження є проведення лінгвопсихологічного експерименту з метою встановлення британських національних уподобань стосовно соціально-психологічного типу жіночого літературного персонажа, а отже, окреслення віртуального ідеалу англійської жінки загалом.

Посилання

Античні поетики. Аристотель. Поетика. Псевдо-Лонгін. Про високе. Горацій. Про поетичне мистецтво / упоряд. М. Борецький, В. Зварич. Київ : Грамота, 2007. 168 с.

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва-Augsburg, 2002. 167 c.

Бехта І. А. Оповідний дискурс в англомовній художній прозі : типологія та динаміка мовленнєвих форм : дис. … д-ра філ. наук : 10.02.04 / Київський національний університет імені Т. Шевченка. Київ, 2010. 526 с.

Богомолов А. Ю. Языковая личность персонажа в аспекте психопоэтики : на материале романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» : дисс. … канд. фил. наук : 10.02.01 / Череповецкий государственный университет. Череповец, 2005. 207 с.

Бондаренко Я. О. Дискурс акцентуйованих мовних особистостей : комунікативно-когнітивний аспект : дис. … канд. філ. наук : 10.02.04 / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2002. 143 с.

Борисова Т. С. Лінгвостилістичні засоби створення образу стереотипного персонажа (на матеріалі англомовної пригодницької прози ХІХ–ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. філ. наук : 10.02.04. Одеса, 2002. 19 с.

Буцикіна Н. Є. Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти внутрішнього мовлення персонажів (на матеріалі художньої прози Ф. Моріака) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.05. Київ, 2004. 19 с.

Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Ленинград, 1979. 224 с.

Ґреймас А. Ж. Размышление об актантных моделях. Вестник Московского Университета. Серия 9. Филология. Москва, 1996. № 1. С. 118–135.

Гураль О. Ю. Концепт «персонаж» : спроба когнітивного аналізу. Вісник Сумського державного університету. Філологічні науки. Суми, 2005. Вип. 5 (77). С. 109–114.

Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс. Москва : Гнозис, 2004. 390 с.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва : Наука, 1987. 262 с.

Колегаєва І. М. Зображення персонажного дискурсу як жанрово детермінований вияв комунікативної вторинності в художньому тексті. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2010. Вип. 61 (896). С. 102–107.

Колісниченко Н. Ю. Лінгвопоетика німецько-та англомовних романів (romance, романс): гендерний аспект : дис. … канд. філ. наук : 10.02.04 / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Одеса, 2008. 248 с.

Літературознавчий словник-довідник / редкол.: Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. Київ : ВЦ «Академія», 2007. 752 с.

Лотман Ю. Текст у тексті. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття / за ред. М. Зубрицької. Львів : Літопис,1996. С. 430–441.

Морозова І. Б., Єршова К. І. Лінгвальні засоби вираження емотивності в жіночому романі. Мова. Одеса, 2019. № 31. С. 20–26. Паскова Н. А. Концепт ЖЕНЩИНА. Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. Том 2. Волгоград : Парадигма, 2005. С. 132–146.

Постмодернизм. Энциклопедия / под общ. ред. А. А. Грицанов, М. А. Можейко. Минск : Интерпрес-сервис; Книжный дом, 2001. 1040 с.

Пожарицька О. О. Авторський концепт позитивності у мовленнєвому портреті головного героя : комунікативно-парадигматичний аналіз : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Одеса, 2014. 20 с.

Cкідан О. Г. Контрастивні стилістичні засоби втілення концепту ТВОРЧА ОСОБИСТІІСТЬ у художніх текстах У. С. Моема : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 2007. 20 с.

Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика : учеб. пособие. Москва : Аспект Пресс, 1996. 334 с.

Bal M. Narratology : introduction to the theory of narrative. Toronto : University of Toronto Press, 1997. 254 p.

Bortolussi M., Dixon P. Psychonarratology : foundations for the empirical study of literary response. Cambridge : Cambridge University Press. 2003. 304 p.

Chatman S. Story and Discourse : Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, NY : Cornell University Press, 1980. 277 p.

Dictionary of Narratology / by G. Prince. University of Nebraska Press, 2003. 144 p.

Fishelov D. Methaphors of Genre : the role of analogies in genre theory. USA : Pennsylvania State University, 1990. 188 p.

Forster E. M. Aspects of the novel. Harmondsworth : Penguin, 1963. 141 p.

Hamon P. On semiologic status of character. Critical Essays / trans. by R. Howard. Evanston : Northwestern University Press, 1972. P. 117–163.

Hochman B. Character in Literature. UK : Cornell University Press, 1985. 204 p.

Hundert А. Rethinking the Strong Female Character. Critical Essays. The Ploughshares, 2017. URL: https://blog.pshares.org/rethinking-the-strong-female-character/ (дата звернення: 24.12.2021).

Keel S. The Greatest Female Characters In Literature. UК, 2014. 245 p.

Leavy P. Chick-lit, Science and Feminism? The creativity post. Nov. 09, 2014. URL: https:// www.creativitypost.com/article/chick_lit_science_and_feminism (дата звернення: 20.11.2021).

Liljestrоm M. Sukupuolijarjestelma. Avainsanat. Tampere, 1996. P. 118–130.

Margolin U. Characterisation in narrative : some theoretical prolegomena. Neophilologus. 1983. № 67. P. 1–14.

Margolin U. Individuals in Narrative Worlds : An Ontological Perspective. Poetics Today. 1990. № 11 (4). Р. 843–871.

Margolin U. Introducing and Sustaining Characters in Literary Narrative : A Set of Conditions. Style. 1987. № 21 (1). P. 107–124.

Margolin U. Structuralist Approaches to Character in Narrative : The State of the Art. Semiotica. 1989. № 75 (1-2). P. 1–24.

Meаd G. Representation of fictional character. Style. 1990. Vol. 24 (3). Р. 440–462. Palmer A. Fictional Minds. Lincoln and London : University of Nebraska Press, 2004. 273 p.

Pearson C., Pope K. Toward a typology of female portraits in literature. CEA Critic. 2005. Vol. 37. No. 4. P. 9–13.

Rampton D. From Shakespeare to Rowling. Literary Semantics : Brighton Readings. 2019. Vol 35. P. 341–367.

Richardson S. Kinkead-Weekes M. Pamela. A collection of critical essays. N.J., 2009. 121 p.

Rimmon-Kenan Sh. Narrative Fiction. London, New York : Contemporary Poetics, 2002. 181 p.

Ryan M. L. Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington : Indiana University Press, 1991. 291 p.

Savitt J. D. Female Stereotypes in Literature (With a Focus on Latin American Writers). Yale-New Haven Teachers Institute, 1982. Vol. 5. URL: https://teachersinstitute.yale.edu/curriculum/ units/1982/5/82.05.06.x.html (дата звернення: 10.10.2021).

Thomas S. The great chick lit conspiracy. The Independent, 2002. URL: https://www.independent.co.uk/ arts-entertainment/books/features/the-great-chick-lit-conspiracy-172223.html#comments-area (дата звернення: 16.11.2021).

Thornton А. Women’s fiction why not? / Ed. by G. Tibballs. Running Press Book Edition. London, 2010. 169 p. Weinsheimer J. Theory of Character : Emma. Poetics Today. 1979. № 1 (1-2). Р. 185–211.

Werth P. Text worlds : representing conceptual space in discourse. Longman, 1999. 390 p.

Wolff C. Gr. Female Literary Characters: Basic Types and Images. USA : Massachusetts University Press, 2005. 321 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-08