ТИПИ ГЕНДЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЗНАЧЕННЯХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.49.9

Ключові слова:

гендер, стереотип, фразеологізм, фразеологічні одиниці, мовна культура світу.

Анотація

У статті розглянуто типи гендерної інформації, репрезентованої в значеннях фразеологізмів англійської мови. Представлені стереотипи гендеру в соціумі. Описано характер відображення гендерної інформації в значеннях фразеологічних одиниць англійської мови. Як основні методи дослідження використано семантичний, стилістичний, контекстуальний та порівняльний аналізи. Виділено основні тематичні групи фразеологізмів про жінку та чоловіка в англійській мові, які несуть в собі гендерну інформацію: сімейний стан, вік, зовнішність, негативні характеристики та праця. Проаналізовано спосіб постання гендерно маркованих фразеологічних одиниць та проведено порівняльний аналіз образів, які містять у собі той чи той тип гендерної інформації. У дослідженні описано причини збігів та розбіжностей стосовно гендерної інформації в системах жіночих та чоловічих образів англійської мови. Проведений аналіз засвідчив, що фразеологізми є зразками колективної етносвідомості. Гендерні стереотипи, відображені в них, зберігають особливості національної культури, відображають міжстаттеві стосунки і ставлення представників соціуму один до одного. Кожен рівень мовної системи має різне гендерне маркування: найвиразніше воно виявляє себе на граматичному та лексичному рівнях, зокрема в словотворенні, менш чітко – у синтаксисі. Особливе місце в дослідженні мовної експлікації феноменів маскулінності і фемінності посідає фразеологія, одиниці якої представляють усталені в мові традиційні оцінки в характеристиках «чоловічого» і «жіночого», їхніх соціальних ролей. На матеріалі фразеологічного фонду англійської мови проаналізовані ті стійкі сполуки слів, які репрезентують гендерний механізм мови. Встановлено, що в значенні цих фразеологізмів закодована гендерно значуща інформація.

Посилання

Баран Я. А. Фразеологія у системі мови. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. 176 с.

Вишнякова Ю. В. Лингвокультурологическое описание гендера в лексикографии (на материале анализа мифологических персонажей) : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.19 / ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Ярославль, 2006. 19 с.

Гамулець Д. Гендерний аспект у сербській фразеології. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2012. С. 219–226. Заваринська I. Ф. Лiнгвокультурна мотивацiя фразеологiзмiв з онiмним компонентом в англiйський, польськiй та українськiй мовах : автореф. дис. … канд. фiлол. наук : 10.02.17 / Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2009. 19 с.

Захарина Г. Р. Отражение языковой картины мира во фразеологии с компонентом именем собственным (на материале английского, русского, татарского языков). Вестник Поморского университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2008. Вып. 9. С. 52–54.

Зыкова И. В. Способы конструирования гендера в английской фразеологии. Москва : Едиториал УРСС, 2003. 232 с.

Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь / лит. ред. М. Д. Литвинова. 5-е изд., исправл. Москва : Живой язык, 1998. 944 с.

Першай А. Ю. Репрезентация гендерных отношений во фразеологии : автореф. дис. … канд. филол. Наук : 10.02.19 / Бел. гос. ун-т. Минск, 2002. 17 с.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва : Школа «Языки русской культуры», 1996. 295 с.

Cambridge International Dictionary of Idioms. Ed. by E. Walter. UK: Cambridge, 1999. 587 p.

Longman Dictionary of Language and Culture. Ed. by B. Duckett. 3rd revised edition. Harlow : Longman (Pearson), 2005. 1680 р.

Oxford Dictionary of English Idioms. Ed. by John Ayto. N. Y. : Oxford University Press, 1993. 685 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-07