ВІДНОШЕННЯ СУПЕРІОРНОСТІ В ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИЧНІ ВІДТІНКИ ТА ФОРМАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.49.7

Ключові слова:

суперіорність, відмінність, компаративність, порівняння, функціонально-семантичне поле, турецька мова.

Анотація

У статті йдеться про передачу відношень суперіорності засобами турецької мови. На основі визначення суперіорності як типу відношень між порівнюваними об’єктами, що передають більшу міру вияву ознаки одного з них, виокремлено на матеріалі творів турецьких письменників ХХ століття відповідні засоби мови. Мета статті полягає у встановленні семантичних відтінків суперіорності у складі функціонально-семантичного поля (ФСП) компаративності турецької мови та виявленні формальних засобів їхнього відтворення. Аналіз теоретичних джерел засвідчує недостатню вивченість суперіорності як складника поля компаративності турецької мови, відсутність опису семантичних відтінків суперіорності в турецькій мові. У роботі використано такі методи дослідження, як суцільна вибірка, описовий метод, опозитивний та компонентний аналізи для визначення семантичних відтінків значення та відбору матеріалу, трансформаційний аналіз для розмежування суперлативного та елативного значень конструкцій із найвищим ступенем порівняння. У результаті дослідження уточнено прелік засобів відтворення ступенів порівняння та інтенсифікації ознаки, здійснено сегментацію простору зони суперіорності на вужчі семантичні підзони. З урахуванням релятивності об’єкта порівняння виділено відносну та нормативну суперіорність. Зазначено, що ступені порівняння функціонують в обох підзонах, проте у відносній суперіорності – активніше. Визначено, що в турецькій мові для розмежування суперлатива та елатива варто звертатись до трансформаційного аналізу. З опорою на семантичні та синтагматичні властивості вищого ступеня порівняння встановлено функційну рівнозначність конструкцій з часткою daha та без неї для передачі більшого ступеня вияву ознаки. У роботі виявлено, що суперіорність в турецькій мові може передаватись засобами різних рівнів мови.

Посилання

Висоцький А. В. Компаративні і суперлативні прислівники в українській мові. Система і структура східнослов’янських мов. 2011. Вип. 3. С. 9–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sissm_2011_3_4 (дата звернення: 20.01.2022).

Граматика української мови. Морфологія : підруч. для студ. філол. ф-тів вузів / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. Київ : Либідь, 1993. 334, 1 c.

Горпинич В. О. Морфологія української мови. Підручник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. 337 с.

Дідун Л. І. Термін інтенсивність у лінгвістичних дослідженнях. Термінологічний вісник. 2019. Вип. 5. С. 77–83. URL: https://iul-nasu.org.ua/pdf/termvisnik/terv_2019_5_11.pdf (дата звернення: 20.01.2022).

Ігнатенко Д. Є. Категорія інтенсивності у фразеології. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2015. Випуск 30. С. 5–17 URL: https://jtmz.donnu.edu.ua/article/view/2653 (дата звернення: 20.01.2022).

Карпенко Ю. О. Ступені порівняння різних частин мови та їх функції. Мовознавство. 2010. № 2–3. С. 41–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2010_2-3_5 (дата звернення: 20.01.2022).

Покровська І. Л. Турецька мова : для студентів ОС «Бакалавр». Навчальний посібник. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. 304 с. Романченко А. П. Прагмалінгвістичні параметри функціонально-семантичного поля компаративності в сучасній українській літературній мові : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.01. Одеса, 2009. 16 с.

Романченко А. П. Функції квантитативної нерівності та адекватності в сучасній українській мові. Записки з українського мовознавства. 2010. Вип. 19. С. 17–26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ zukm_2010_19_4 (дата звернення: 20.01.2022).

Сорокін С. В. Практична граматика турецької мови. Частина перша : навчальний посібник. Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2018. 358 с. (Препринт. Видавничий центр КНЛУ).

Сорокін С. В. Турецька й українська мови в системі координат «Вид – Час – Модальність» : монографія. Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. 323 с.

Шавелашвілі Є. В. Морфологічна категорія ступенів вияву ознаки якісних прикметників турецької мови. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. 2013. Вип. 24. С. 435–441.

Щепка О. А. Функціонально-семантичне поле компаративності : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Донец. нац. ун-т. Донецьк, 2008. 198 с.

Adıvar H. E. Ateşten Gömlek. İstanbul: Can Sanat Yayınları A.Ş., 2018. 207 s.

Abasıyanık S. F. Seçme Hikayeler. İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012. 123 s.

Abasıyanık S. F. Son Kuşlar. İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012. 134 s.

Abasıyanık S. F. Semaver. İstanbul :Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012. 138 s.

Abasıyanık S. F. Mahalle Kahvesi. İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012. 134 s.

Ali S. Değirmen. İstanbul : Yapı Kredi Yayınları., 2009. 139 s.

Banguoğlu T. Türkçenin Grameri. İstanbul : Baha Matbaası, 1974. 630 s.

Hengirmen M. Türkçe Temel Dilbilgisi. Ankara : Engin Yayın Evi, 2006. V. Baskı. 427 s.

Korkmaz Z. Türkçye Türkçesi Grameri: Şekil Bilgisi. Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009. 1224 s. Safa P. Fatih – Harbiye. İstanbul : Ötüken Neşriyat A. Ş., 2021. 127 s.

Seyfettin Ö. Efruz Bey. Hazırlayan : Tahsin Yıldırım. İstanbul : Kırmızı Kedi Yayınevi, 2021. 200 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-07